Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy

VISSELBLÅSARLAGEN

Den nya visselblåsarlagen har sin grund i EU-direktiv som har implementerats i svensk lagstiftning. Syftet med visselblåsarlagen är bland annat att uppmuntra fler att rapportera om missförhållanden genom att erbjuda ett starkt skydd mot repressalier för arbetstagare och andra  personer som slår larm. Indra Personlig Assistans AB har därför inrättat en visselblåsarpolicy.

Hur intern rapporteringen ska ske i Indra Personlig Assistans AB

Följande tjänsteman är ansvarig mottagare av rapporter om missförhållanden enligt 5 kap 5 § visselblåsarlagen: Maria Benterud, VD, 070-8424766, Nobelvägen 2 80267 Gävle, maria@indraab.se

 

Om den rapportmottagande tjänsteman är direkt kopplad till det som rapporteras, kan rapportering även ske till; Christina Sundgren, Ekonomiansvarig, 070-8424236, Nobelvägen 2 80267 Gävle, christina@indraab.se

 

Rapportering kan även ske till mejladressen; info@indraab.se

 

Om visselblåsaren önskar vara anonym vid mejlrapportering är denne hänvisad till att skapa ett mejlkonto med adress som döljer identiteten på visselblåsaren, exempelvis outlook.com, icloud.com, gmail.com, hotmail.com eller på annat liknande sätt Indra saknar tekniska möjligheter att spåra en sådan mejlavsändare och kommer även i övrigt att avhålla sig från att efterforska visselblåsares identitet om denne önskar vara anonym (givetvis förutsatt att visselblåsaren omfattas av visselblåsarlagens skydd).

 

Indra kan behöva ställa kompletterande frågor till visselblåsaren under utredningen av ärendet. Visselblåsaren bör vid rapporteringen deklarera om hen är tillgänglig för sådana frågor. Visselblåsaren bör även ange om hen vill få återkoppling i ärendet om vidtagna  åtgärder och skälen för dessa.

 

Alla inkomna rapporter kommer att delges styrelsen.

 

Indra kommer att se till det rapporterade missförhållandet utreds med iakttagande av den diskretion som krävs och med vederbörligt skydd för personuppgifter som förekommer i ärendet. För det fall utredningen bedöms kunna skötas bättre av extern part – exempelvis av jävsskäl, trovärdighetsskäl eller vid behov av expertkunskap – kommer sådan att anlitas.

 

Indra kommer att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningsresultatet. Åtgärderna och skälen för dessa kommer att återkopplas till visselblåsaren om denne kan nås och önskar återkoppling.

 

Vid extern rapportering har de behöriga myndigheter rapporteringskanaler på sina hemsidor som ska användas. Följande myndigheter är behöriga myndigheter för Indras verksamhet:

  • Socialstyrelsen
  • IVO
  • Försäkringskassan
  • Arbetsmiljöverket
  • Kommuner