Utredning av yrket personlig assistent

Utredning av yrket personlig assistent

Staten bör ta ett större ansvar för personliga assistenter. Det gäller såväl för arbetsmiljö och arbetsvillkor som för utbildning och kompetensutveckling anser den statliga utredningen om yrket personlig assistent, som överlämnades till regeringen igår. Utredningen består mer av kartläggning och information om hur yrket personlig assistent ser ut i dag, än några skarpa förslag.

Lars Lööw, har under drygt ett år kartlagt och gjort en översyn av yrket personlig assistent. Han konstaterar att de flesta assistenter trivs i sitt yrke, 85 procent enligt en enkätundersökning som utredningen genomfört, men att anställningsvillkoren behöver förbättras och arbetsmiljöarbetet bli bättre.

Ett av förslagen är alltså att kravet om kollektivavtalsliknande villkor ska skrivas in i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att man ska få anordna personlig assistans.

Det ska i så fall även gälla så kallade egna arbetsgivare (där hela assistansen anordnas av brukaren) anser utredningen.

Ett av utredningens syften var att kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan eller ska ingå i yrket. Men här föreslås inga regleringar, mot bakgrund av att behoven ser så olika ut.

”Vi ser det inte som en framkomlig väg att detaljreglera personliga assistenters arbetsuppgifter i syfte att förbättra assistenternas arbetsvillkor, skriver man.

Utredningen föreslår bland annat att Socialstyrelsen ska få i uppdrag ta fram ett utbildningsmaterial som riktar sig till assistenter och assistansanordnare.

– I och med att så många assistenter i vår undersökning sagt att de behöver mer kunskap, så tycker jag att det är jätteviktigt. Och sen utifrån perspektivet att alla ska få liknande förutsättningar så tycker jag också att kravet på kollektivavtalsliknande villkor är viktigt, säger utredaren Lars Lööw.

Utredningen föreslår också, som tidigare utredningar också föreslagit, att privata assistansanordnare får ta över sjuklöneansvaret. I dag är det kommunerna som står för assistenternas sjuklönekostnader.

Det här skulle innebära en markering av arbetsgivaransvaret och bli ett incitament för företagen att ta ett större ansvar för arbetsmiljön, enligt utredningen. Det här ska, enligt förslaget, inte gälla egna arbetsgivare.