SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris

SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut under en Coronakris

SKR, Sveriges kommuner och regioner, kräver för andra gången en lagändring så att SoL- och LSS-beslut kan skjutas upp i en Corona-kris med smittspridning och personalbrist. Funktionsrättsrörelsen protesterar återigen kraftigt.

Socialministern avvisade tidigare hemställan

Den 23 mars gjorde SKR en första hemställan till regeringen att göra lagändringar så att kommunerna skulle kunna fördröja, ändra och/eller tillfälligt riva upp gynnande beslut i SoL och LSS vid en Corona-kris med stor personalbrist eller spridning av smitta. Socialminister Lena Hallengren avvisade då SKR:s krav och sade att man behöver rikta in sig på att rekrytera personer som kan arbeta i verksamheterna.

SKR föreslår nu konkret lagändring

I en ny hemställan till regeringen ger nu SKR förslag till en konkret lagändring som ger kommuner möjlighet att bland annat inte verkställa gynnande beslut i SoL och LSS och kunna prioritera under en Corona-epidemi. SKR föreslår nu att det sätts en tidsgräns för under vilken tid lagen ska gälla.

Återrapportering först sex månader efter att lagen upphört

SKR vill att kommunerna ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg när de tillämpar en sådan lag, men först sex månader efter att lagen upphört att gälla.

Protester från funktionsrättsrörelsen

STIL – Nya förslag från SKR inskränker rättigheter
Jonas Franksson, Ordförande i STIL.
Om personalbristen beror på att det är svårt att hitta personal med rätt utbildning till olika verksamheter är det mer rimligt att ta bort utbildningskraven än att prioritera bort våra rättigheter. Och vad gäller smittorisk så måste kommunerna precis som alla andra istället se till att det finns skyddsutrustning och hygienrutiner

 

Funktionsrätt Sverige – Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Elisabeth Wallenius
Corona-pandemin har varit ett faktum under en längre tid. Vården har i ett tidigt skede mobiliserat för att klara den svåra situationen. Men var har motsvarande mobilisering funnits för att förebygga den förväntade krisen inom kommunal vård och omsorg.

 

Unga rörelsehindrade – Svar på SKR:s hemställan om lagändring

Att acceptera ett sådant förslag vore att allvarligt äventyra rättssäkerheten för alla individer som berörs av den föreslagna lagen. Den kontrollfunktion som är tänkt att säkerställa en grundläggande del av Sveriges demokrati försvinner då och är fortsatt satt ur spel så länge lagen gäller och sex månader därefter, under tiden för inrapportering.

 

DHR – Vi är inte i krig

Vi föreslår andra åtgärder, som exempelvis snabbutbildning av uppsagda personer som kan och vill arbeta i vård/omsorg vid personalbrist. Vi vet nämligen historiskt att inskränkningar av rättigheter under kris kan resultera i generella försämringar som sedan blir svåra att vrida tillbaka när krisen är över.

 

Artikel 19 som verktyg – Beslut i LSS och SoL måste fortsätta – stoppa SKRs förslag

Med SKRs förslag skulle rättigheternas genomförande utsättas för större osäkerhet. Dessutom skulle det starkaste kontrollsystemet av verkställighet av gynnande beslut sättas ur spel i praktiken, säger Ola Linder, jurist Independent Living Institute.

 

FUB – Nya förslag från SKR utan hänsyn till rättighetslagen LSS

Vi vänder oss däremot mot SKR:s förslag om införande av en gemensam prioriteringslag som ger kommunerna möjlighet att göra avsteg från socialtjänstlagen och LSS.