Personlig assistent

 

Att arbeta som personlig assistent är ett arbete som utformas utifrån en assistansberättigades behov. Den assistansberättigande ska kunna bestämma, var när och hur assistansen ska ges. Assistentens arbetsplats är där den assistansberättigade befinner sig.

 

Assistentens uppgift

Assistentens huvuduppgift är att bistå med hjälp till den assistansberättigade. Att kompensera den assistansberättigades funktionsnedsättning, vare sig det är fysiskt, psykiskt, intellektuellt eller kommunikativt. Att t.ex. bistå med tolkning åt den som har kommunikationssvårigheter.

Som nämnt i tidigare avsnitt så omfattar assistansen grundläggande behov, såsom hjälp med måltider, personlig hygien och på- och avklädning, samt kommunikation med andra. Assistansen är dock mer än den grundläggande hjälpen, det handlar också om hjälp och stöd i det vardagliga livet med allt vad det innebär. Eftersom assistentens närvaro hos den assistansberättigade är så betydelsefull, är det viktigt att arbetet utförs med professionalism och kvalitet. Att vara lyhörd och praktiskt kunna fullfölja den assistansberättigades behov.

 

Tystnadsplikt och integritet

Den personliga integriteten är en viktig del för den assistansberättigade. Att kunna känna sig trygg med assistenten och att veta att det som sker inom personens privata svär, aldrig sprids vidare till andra. Eftersom att assistenten får en nära inblick i den assistansberättigades privata liv och allt vad det innebär, så är det ytterst viktigt att assistenten tar tystnadsplikten på största allvar. Det kan vara bra att den assistansberättigade, eller dennes företrädare, samtalar med den personliga assistenten om vilken syn på tystnadsplikten som finns på arbetsplatsen. På så sätt får assistenten klart för sig vad som är godtagbart, och inte, att berätta för andra.

 

Målet med assistansen

Målet med assistansen är i mångt och mycket att den assistansberättigade ska kunna styra sin assistans utifrån sina behov. Assistenten måste kunna anpassa sig efter den assistansberättigades behov, vilja och vanor. Assistentrollen innebär ett arbete i ett nära och flexibelt samspel med den assistansberättigade. Dock får inte assistenten utsättas för någon fara, utsättas för kränkande behandling eller bli tvingad till att assistera vid handlingar som är eller, kan uppfattas som, kriminella.

 

Läs mer om:

Assistansomkostnader
Missförhållanden
LSS-Lagen