Missförhållanden

 

 

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att om man som anställd uppmärksammar eller misstänker missförhållanden eller risk för missförhållande hos den assistansberättigade, så har man som assistent skyldighet att genast rapportera det till den verksamhetsansvarige. Beroende på missförhållandets omfattning görs också en anmälan som skickas till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

 

Exempel på missförhållande kan vara att assistenten upptäcker:

  • Fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp och hedersrelaterat. Psykisk misshandel kan kännetecknas av hot, systematiska kränkningar och nedvärderingar.
  • Brister i omvårdnaden såsom vanvård, brister i mun-, tand- och kroppshygien och kläder.
  • Ekonomiska övergrepp, t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning eller förskingring.

 

Missförhållande hos barn och ungdomar enligt 14 kap 1§ SoL (Socialtjänstlagen)

Du som anställd personlig assistent har anmälningsskyldighet till Socialnämnden i berörd kommun om du upptäcker missförhållanden hos barn och ungdomar. Även om du arbetar hos en vuxen kund och du upplever oro och misstankar om att ett barn far illa inom den familjen du arbetar i, så har du anmälningsskyldighet.

 

Hur går du tillväga?

I Personalpärmen som finns hos en var av våra kunder, hittar du blanketten